ZEIHL ABEGG

ZEIHL ABEGG

השוואהמק"טמתחקוטרסל"דספק
3398

מנוע 35 יונק תלת OLMO

---
8604

מנוע 30 יונק חד S300 IP55

230/1/50301400ZIEHL-ABEGG SE
8608

מנוע 30 דוחף חדIA300 IP55

230/1/50301400ZIEHL-ABEGG SE
8612

מנוע 30 יונק תלת S300IP55

12DC301400ZIEHL-ABEGG SE
8618

מנוע 30 דוחף תלת IA30IP55

400/3/50301400ZIEHL-ABEGG SE
8620

מנוע 35 יונק חד S350 IP55

230/1/50351400ZIEHL-ABEGG SE
8624

מנוע 35 דוחף חדIA355 IP55

230/1/50351400ZIEHL-ABEGG SE
8628

מנוע 35 יונק תלתS350 IP55

400/3/50351400ZIEHL-ABEGG SE
8632

מנוע 35 דוחף תלת IA35IP55

400/3/50351400ZIEHL-ABEGG SE
8636

מנוע 40 יונק חד S400 IP55

230/1/50401400ZIEHL-ABEGG SE
8640

מנוע 40 דוחף חדIA400 IP55

230/1/50401400ZIEHL-ABEGG SE
8644

מנוע 40 יונק תלתS400 IP55

400/3/50401400ZIEHL-ABEGG SE
8648

מנוע 40 דוחף תלתIA40 IP55

400/3/50401400ZIEHL-ABEGG SE
8652

מנוע 45 יונק חד S450 IP55

230/1/50451400ZIEHL-ABEGG SE
8656

מנוע 45 דוחף חדIA457 IP55

230/1/50451400ZIEHL-ABEGG SE
8660

מנוע 45 יונק תלתS450 IP55

400/3/50451400ZIEHL-ABEGG SE
8664

מנוע 45 דוחף תלתIA45 IP55

400/3/50451400ZIEHL-ABEGG SE
8668

מנוע 50 יונק חד S500 IP55

230/1/50501400FMV- ZIEHL-ABEGG
8669

מנוע 50 יונק חד מחוזקS500

230/1/50501400ZIEHL-ABEGG SE
8672

מנוע 50 דוחף חד IA50 IP55

230/1/50501400ZIEHL-ABEGG SE
8680

מנוע 50 דוחף תלת IA50 FMV

400/3/50501400ZIEHL-ABEGG SE
8684

מנוע 56 יונק חד S560 FMV

230/1/50551400ZIEHL-ABEGG SE
8688

מנוע 56 דוחף חד IA56 FMV

230/1/50551400ZIEHL-ABEGG SE
8692

מנוע 56 יונק תלת S560 FMV

400/3/50551400ZIEHL-ABEGG SE
8694

מנוע 56 דוחף תלת IA560FMV

400/3/50551400ZIEHL-ABEGG SE
8697

מנוע 60 יונק חד S600 FMV

230/1/5060900ZIEHL-ABEGG SE
8699

מנוע 60 יונק תלת S600 FMV

400/3/5060900ZIEHL-ABEGG SE
8702

מנוע 63 דוחף תלת 900 סל``ד IA630FMV

400/3/5063900ZIEHL-ABEGG SE
8710

מנוע 71 יונק מחוזק S710

400/3/5071900ZIEHL-ABEGG SE
8711

מנוע 63 דוחף 1400 סלד תלת IA630FMV

---FMV- ZIEHL-ABEGG
8712

מנוע 76 יונק תלת S762 IP55

400/3/5076900ZIEHL-ABEGG SE
8713

מנוע 78 יונק תלת S780 IP55

400/3/5078900ZIEHL-ABEGG SE
8716

מנוע 80 יונק 480סל``ד S800

400/3/5080440ZIEHL-ABEGG SE
8718

מנוע 90 יונק תלת פזי S900

400/3/5090900ZIEHL-ABEGG SE
9508

מפוח ZN050-4EL.4I.V7P1 179330

400/3/50501300ZIEHL-ABEGG SE
9510

מנוע 50 יונק Z.A חד 1400 סלד

230/1/50501400ZIEHL ABEGG (SHANGHAI)LTD
9514

מנוע 50 יונק Z.A תלת 1400סלד

400/3/50501400ZIEHL ABEGG (SHANGHAI)LTD
9518

מנוע 63 יונק Z.A תלת 900סלד

400/3/5063900ZIEHL ABEGG (SHANGHAI)LTD
9519

מנוע 63 יונק.Z.A.C חד 900סלד

230/1/5063900ZIEHL ABEGG (SHANGHAI)LTD
9520

מנוע 63 יונק Z.A חד 900סלד

230/1/5063900ZIEHL-ABEGG SE
9522

מנוע 63 יונק Z.A תלת 1400סלד

400/3/50631400ZIEHL-ABEGG SE
9524

מנוע 65 יונק Z.A תלת 900סלד

400/3/5065900ZIEHL-ABEGG SE
9527

מנוע 90 יונק Z.A +ונטורי 900

400/3/5090900ZIEHL-ABEGG SE
עבור לתוכן העמוד